0232 441 7 600  - 0545 300 6 065  - 0212 962 0 404
 Kütahya Çizelgesi  
 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði
TURÝZM TÜKETÝCÝLERÝ TALEPLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME AMAÇLI
KÜTAHYA ÇÝZELGESÝ
1.BÖLÜM
BAÞLANGIÇ
AMACI VE NÝTELÝÐÝ
1. TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Deðerlendirme Çizelgesi (Çizelge), seyahat acentalarýnýn paket turlarýnda tüketicilere taahhüt edilen ya da olmasý gereken hizmetlerin aksamasý ya da eksik yerine getirilmesi hallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin deðerlendirilmesinde yararlanýlacak bir kaynak niteliðindedir.
1.1. Çizelge, ulaþým, konaklama, þehir ya da çevre turu, aðýrlama, refakat, karþýlama ve rent-a car hizmetlerinden en az ikisini içeren seyahat acentasý ürününün tek bir fiyat altýnda tüketiciye pazarlandýðý ve bu özellikleri nedeniyle "paket tur" olarak anýlan hizmetler için kullanýlacaktýr.
1.2. Paket tur olarak adlandýrýlmayan seyahat acentasý hizmetleri veya konaklama ya da eðlence gibi turizm ürünlerinin üreticileri tarafýndan baðýmsýz olarak tüketiciye sunulduðu hallerde Çizelge, kýyasen uygulanabilir. Ancak, bu gibi hallerde sorunun çözümünde Çizelge`ye göre sonuç alýndýðý ileri sürülemez.
1.3. Paket tura katýlma amacý gezmek ve dinlence olabileceði gibi, ticari, saðlýk, sportif ya da kültürel bir nedene dayalý da olabilir. Bu haller, çizelgenin uygulanmasýný engellemez.

UYGULAMA ALANI SINIRLARI
2. Çizelge, gerçekleþmiþ seyahatlere iliþkin olarak tüketicinin satýn aldýðý seyahat paketine baðlý hizmetlerin deðerlendirilmesinde uygulanýr.
2.1. Gerçekleþmeyen, katýlýnmayan ya da iptal edilen turlara iliþkin taleplerde Çizelge kullanýlamaz. Bu gibi hallerde tazminat hukuku hükümleri uygulanýr.
2.2. 24 saati geçmeyen turlarda Çizelge hükümleri uygulanmaz.
2.3. Tüketici tarafýndan turun satýn alýnma amacýna yönelik ürünün esas özelliðini deðiþtirmeyen veya bu çizelgeye göre eksiklik miktarý %50 nin altýnda olan eksiklik iddiasýna dayalý olarak yarýda býrakýlmýþ turlar için bu Çizelge hükümleri uygulanmaz.

CÝZELGENÝN TARAFLARI
3. Çizelge, taraflardan ürün sunucusunun ve satýcýsýnýn seyahat acentasý, diðer tarafýn ürünü satýn alan ve tura katýlan (tüketici ) olduðu olaylara iliþkin taleplerin deðerlendirilmesinde uygulanýr.
3.1. Turun baþkasý adýna satýn alýnmasý, turu satýn alan kiþi ile tura katýlan kiþinin farklýlýðý halinde, tüketici sýfatý tura katýlan kiþiye aittir.
3.2. Tura katýlan kiþi, reþit ve mümeyyiz deðilse, bu kiþi adýna veli ya da vasisi baþvuru hakkýný kullanabilir.

UYGULAYACAK ORGAN
4. Tüketici taleplerinin doðrudan seyahat acentasýna ya da TÜRSAB`a, ya da baþka makama iletilmiþ olmasý talebin deðerlendirilmesinde Çizelge hükümlerinin uygulanmasýný etkilemez.
4.1. TÜRSAB Tahkim Kurulu ya da Tüketici Komisyonlarý, kendilerine iletilen tüketici taleplerini deðerlendirmede bu Çizelge hükümlerini esas alýr.
4.2. Tüketici Sorunlarý Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemeleri`nin tüketici taleplerini deðerlendirmede bu Çizelge, sektörel örf ve adeti somutlaþtýran nitelikte olmasý nedeniyle baþvurulacak kaynaktýr. 
ÇIZELGE VE TAZMINAT DAVALARI
5. Tüketicinin seyahatin gerçekleþmemesi, seyahatin tamamýnýn amacý açýsýndan gereksiz hale gelmesi veya esaslý unsurlarýndan yoksun olmasý nedeniyle tüketicinin seyahatten vazgeçmesi, seyahatin ürün sahibi tarafýndan iptal edilmesi durumlarýna iliþkin maddi ve manevi tazminat taleplerinde bu çizelge hükümleri uygulanamaz.

KANITLAMA YÖNTEMÝ
6. Eksiklik iddiasý tüketiciye reklam, broþür ve diðer tanýtým araçlarý ile ve sözleþme ile taahhüt edilen unsurlarýn veya mevzuat ve yaygýn örf gereði olmasý gerekli unsurlarýn eksik olmasý durumunda deðerlendirmeye alýnýr.
6.1. Eksiklik iddiasýna konu unsur, mevzuat ve yaygýn örf gereði olmasý gereken bir unsur deðilse bu unsurun tüketiciye taahhüt edildiði yazýlý veya basýlý belge ile kanýtlanmak zorundadýr.
6.2. Eksiklik iddiasý fotoðraf gibi belgeler ve/veya tüketiciler dýþýnda bir ilgilinin de imzasý ile düzenlenmiþ tutanak ile kanýtlanýr.

TALEP HAKKI SAHÝPLERÝ
7. Eksiklik iddiasý bu eksiklikten dolayý alýp kullanacaðý hizmetleri alamayan kiþilerce ileri sürülebilir.

ÝKAME ÝNDÝRÝMÝ
8. Eksiklik iddiasýna konu unsur, tüketiciye ayrý bir külfet ve zahmet getirmeden ürün sahibi tarafýndan baþka iþletmeden alýnarak tüketiciye sunulmuþsa iade toplamý % 50 azaltýlýr.

KAVRAMLAR
9. Çizelgede yer alan kavramlar aþaðýdaki hususlarý ifade eder :
9.1. Çizelge:TÜRSAB Tüketici Taleplerini Deðerlendirme Çizelgesi`ni,
9.2. Paket: Tüketiciye sunulan Seyahat acentalýðý hizmetlerinden herhangi ikisi veya daha fazlasýnýn tek bir fiyat altýnda bulunmasýný veya ayrý fiyat içerseler dahi birlikte satýlan ve ayrýlamayan seyahat acentasý hizmetlerinin oluþturduðu ürünü
9.3. Tur:Seyahat acentasýnýn kalkýþ ve varýþ noktalarý içeren programlý organize faaliyetlerini
9.4. Seyahat Acentasý:1618 s. Kanuna uygun olarak kurulmuþ iþletmeyi,
9.5. Tüketici:4077 s. Kanuna göre tanýmlanan tüketiciyi,
9.6. TÜRSAB:Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði`ni,
9.7. TÜRSAB Tahkim Kurulu:TÜRSAB Iç Tüzüðü uyarýnca oluþturulmuþ ve HUMK hükümlerine uygun yargýlama görevini yerine getiren kurullarý,
9.8. Rehber:Turizm Bakanlýðý mevzuatýnda Profesyonel Turist Rehberi olarak tanýmlanan ve Profesyonel Turist Rehberi Kokartý sahibi kiþileri,
9.9. Tur Lideri:Seyahat acentasý adýna tura katýlanlarla birlikte hareket eden ve turu yönlendiren seyahat acentasý görevlisini

2.BÖLÜM
DEÐERLENDÝRME VE UYGULAMA ESASLARI
EKSÝKLÝK VE AYIBI ÝHBAR
10. Eksiklik ya da ayýp iddiasýnýn seyahat sýrasýnda seyahat acentasý veya tesis görevlisine bildirilip eksiklik ya da ayýbýn giderilmesinin talep edilmemesi halinde iade miktarý %25 azaltýlýr.

TAKDÝR YETKÝSÝ
11. Ýade talebini inceleyen yetkili karar merciinin toplam iade oranýný %25 arttýrma yetkisi vardýr.

HESAPLAMA YÖNTEMÝ
12. Ýade oranýný belirlemede yüzde hesabý, pakette yer alan ulaþýma iliþkin eksikliklerde ulaþým bedelinden, ulaþým dýþýndaki eksikliklerde ulaþým bedeli dýþýnda kalan bedel üzerinden yapýlýr.
12.1. Ulaþýmdaki gecikmeden kaynaklanan iade taleplerinde hesaplama tüm paket fiyatý üzerinden yapýlýr.
12.2. Yurtdýþý veya yurtiçi turlarda paket fiyat içinde ulaþým bedelinin tespiti mümkün deðilse, paket fiyatýn %30`u ulaþým bedeli olarak hesaplanýr.
12.3. Ulaþýmýn veya diðer hizmetlerin ayrý bedel olarak sunulduðu paketlerde her hizmete iliþkin eksiklik o hizmetin bedeli üzerinden hesaplanýr.
12.4. Birbirine baðlý hizmetlerden oluþan pakete iliþkin her hizmet için ayrý olarak hesaplanan eksiklikler toplanýr.
12.5. Toplam iade miktarý paket bedelini aþamaz. 

ÖZEL DURUMLARIN ETKÝSÝ
13. Ýade oranlarý hesaplamada herkes ve her olay için aynýdýr. Özel durumlar bu çizelgede bulunan esaslar çerçevesinde sonuca yansýtýlýr.
13.1. Tüketicinin taþýt tutmasý, klimaya hassasiyet, antreman zorunluluðu, gibi kendi kiþisel özellikleri konusunda seyahat acentasýný rezervasyon sýrasýnda uyardýðý ve bu özelliklerin seyahat acentasýnca bilindiði ve tüketiciye seyahatin buna karþýn tekeffül edildiði halde tekeffül edilen hususlardaki eksikliklerde tüketicinin turu haklý sebeple yarýda býrakma hakký olduðu gibi, çizelge hesabý % 50 arttýrýlýr.
13.2. Konaklama ve diðer hizmetlerin bölündüðü (Anadolu turu, Kuzey Avrupa turu gibi) ve eksikliklerin hizmetlerin bir kýsmýnda oluþmasý ve bu eksikliðin toplamda %10 u aþmamasý durumunda iade talebi dikkate alýnmaz.
13.3. Ulaþýmýn paket tur süresi içinde en az %30 süreyi kapsamasý durumunda ulaþýmdaki aksaklýk toplam paket bedelinden yapýlan hesaplama ile belirlenir.
13.4. Döviz olarak satýlan turlarýn iade oranlarýnda bedel, satýþa konu döviz üzerinden hesaplanýr.
13.5. Hesaplama bölümünde yer alan eksiklik gruplandýrmasýna uymayan ve eksikliðin bu gruplandýrmaya kýyasen uygulanamadýðý eksiklik iddialarý dikkate alýnmaz. 

TURUN YARIDA BIRAKILMASI
14. Tüketici talebine iliþkin eksiklik ya da ayýp, paket üründen %50 veya daha fazla iade gerektiren miktarda ise tüketici tura katýlmamakta veya turu yarýda býrakmakta haklýdýr. Turun yarýda býrakýlmasý durumunda tüketici talebi ile tazminat, bu çizelgeye göre hesaplanýr ve iade miktarý yüzde 20 arttýrýlýr.
Haklý olarak yarýda býrakýlan turlarda dönüþ bedeli tüketiciye ayrýca ödenir.

ÝKAME HÝZMET TEKLÝFÝ
15. Eksiklik ya da ayýp nedeniyle tüketici turu terketmiþ ya da tamamlamýþ olsa dahi seyahat acentasý ücret iadesi yerine ek hizmet veya yeni seyahat veya yeni bir seyahatte uygulanacak indirim önerebilir. Tüketici bunu kabul edip etmemekte serbesttir.
15.1. Seyahat acentasýnýn ek seyahat önerisinin tüketici tarafýndan kabul edilmesi halinde ayný olaya iliþkin iade veya tazmin taleplerinden vazgeçilmiþ kabul edilir.
15.2. Ek seyahat olarak tazmin için tüketiciye sunulacak hizmetler, ayný seyahate katýlan diðer tüketicilere sunulan hizmetlerden az olamaz.
15.3. Tüketicinin eksiklik ya da ayýp iddiasýna karþý seyahat sýrasýnda ek veya eksik ya da ayýplý hizmet yerine sunulan hizmetlerin veya indirimin tüketici tarafýndan kabulu halinde tüketici, eksiklik iddiasýndan feragat etmiþ olarak deðerlendirilir.
15.4. Ek hizmet veya yeni tur veya yeni bir turda bedel indirimi teklifi, teklifin reddi halinde seyahat acentasýný baðlamaz ve onun aleyhine delil niteliði taþýmaz. 

RÜCU ÝLÝÞKÝLERÝ
16. Eksiklik iddiasýný ileri süren tüketici eksiklik kimden kaynaklanýrsa kaynaklansýn ürünü satýn aldýðý veya turu düzenleyen seyahat acentasýna veya doðrudan ayýplý hizmeti sunan iþletmeye baþvurabilir.
16.1. Tüketiciye karþý eksiklik karþýlýðý eksiklik ya da ayýbý tazmin eden seyahat acentasý bu eksikliðin kaynaklandýðý ulaþtýrma iþletmesi, konaklama tesisi veya diðer iþletmelere bu zararýný rücu eder.
16.2. Hizmetlerin mevzuat gereði olmasý gereken özellikleri taþýmamasý nedeniyle oluþan tüketici talepleri için yapýlan ödemelerin nihai sorumlusu eksik hizmeti üreten iþletmedir. Ancak, üretici iþletme bu eksiklikten zamanýnda paket ürünü oluþturan seyahat acentasýný haberdar etmiþ ise sorumluluk seyahat acentasýnýndýr.
16.3. Taahhüt edilen hizmet özellikleri taahhüt etmeyen iþletmeyi baðlamaz.

3.BÖLÜM
HESAP CETVELÝ
KONAKLAMA HÝZMETLERÝ
17. Konaklama hizmetlerinde aþaðýdaki eksiklikler ve ayýplar karþýlýðýnda belirtilen indirim oranlarý uygulanýr.
17.1. Sözleþmeye konu konaklama tesisinden farklý bir yerde konaklama;
yürüyüþ mesafesindeki uzaklýk için %10, 10 KM aþan uzaklýk için %25
17.2. Konaklama tesisinin seyahat amacýna iliþkin merkezlere (kumsal, çarþý gibi) belirtilenden farklý uzaklýkta olmasý;
17.2.1. yürüyüþ mesafesindeki uzaklýk için %5,
17.2.2. 5 KM yi aþan uzaklýk için %15
17.3. Ayný konaklama tesisinde ancak tüketiciye sözleþmede belirtilen oda tipinden farklý bir oda tipi sunulmasý;
17.3.1. Kat deðiþikliði %5
17.3.2. Otel odasý yerine apart vb.% 10
17.4. Oda-yatak özelliðinin sözleþmede belirtilenden farklý olmasý ;
17.4.1. Tek kiþi konaklama yerine iki kiþi konaklama tek kiþi farký (ssp)+ %20,
17.4.2. Tek kiþi konaklama yerine 3 kiþi konaklama tek kiþi farký (ssp)+ %25,
17.4.3. Çift kiþi konaklama yerine 3 kiþi konaklama %25,
17.5. Ayný aileden veya birlikte rezervasyon yaptýðý kiþiler dýþýnda ayný odada birlikte konaklama durumunda iade oranlarýna %5 daha eklenir.
17.6. Bir gecelik oda-yatak özelliðinin farklý olmasý durumunda konaklama indirimi gün sayýsýna bölünerek hesaplanýr.
17.7. Odalarýn teknik ve tefriþ özelliklerinin zorunlu unsurlara veya sözleþmede belirtilen niteliklere aykýrý olmasý;
17.7.1. Banyo ve WC olmamasý veya kullanýlamaz durumda olmasý %25,
17.7.2. Manzara veya balkon olmamasý(sözleþmede belirtilmiþse) %10,
17.7.3. Isýtma veya soðutma sisteminin olmamasý, çalýþmamasý veya ihtiyacý karþýlamamasý kýþ veya yaz aylarýnda %20, bu sistemlere gerek duyulmayan zamanlarda %10,(normal oda sýcaklýðý ~20-23 o)
17.7.4. Sýcak suyun ihtiyacý karþýlayacak miktar ve basýnçta olmamasý (~25o) %25,
17.7.5. Radyo ve TV bulunmamasý %10,
17.7.6. Kirli bakýmsýz olmasý ve hauskeepýng hizmeti olmamasý %10,
17.8. Konaklama tesisinin ortak alan ve özelliklerinde eksiklik olmasý;
17.8.1. Isýtma ve soðutma sistemlerinin olmamasý veya çalýþmamasý yaz veya kýþ aylarýnda %10
17.8.2. Isýtma ve soðutmaya gerek duyulmayan zamanlarda sistemin olmamasý %5
17.8.3. Asansör bulunmamasý veya çalýþmamasý durumunda zemin +3 kattan fazla tesislerde %10,
17.8.4. Temizlik hizmetlerinin olmamasý %20,
17.8.5. Havlu ve çarþaf deðiþimi olmamasý (3 günden fazla konaklama için) %10,
17.8.6. Ek hizmetlerin olmamasý (masaj, kuaför gibi) durumunda her ek hizmet için %2, azami %10
17.8.7. Tesislerde eksiklik (sauna,tenis kortu, spor salonu, golf, Yelken, sörf, dalýþ okulu ve malzemesi olmamasý gibi) durumunda her tesis için %5, azami %10,
17.8.8. Açýk Yüzme havuzunun olmamasý veya kullanýma kapalý olmasý (yaz aylarý için) %20,
17.8.9. Kapalý yüzme havuzunun olmamasý veya kullanýma kapalý olmasý(kýþ aylarý için) %25,
17.8.10. Çocuk bakým yeri ve olanaðýnýn olmamasý %10,
17.8.11. Plaj veya kar kayaðý teknik olanaklarýnýn olmamasý mevsiminde %25,
17.8.12. Kar kayaðý olanaklarýnýn yetersiz olmasý %15,
17.8.13. Terapi ve termal hizmetlerinin olmamasý %20,

YEMEK VE EÐLENCE
18. Yemek ve eðlence hizmetlerine iliþkin eksikliklerde aþaðýdaki iade oranlarý uygulanýr:
18.1. Eðlence yeri ve olanaðýnýn olmamasý (disko, gece klubü, animasyon) her eksiklik için %5, azami %10,
18.2. Restoran bulunmamasý (Apartlarda )%15,
18.3. Restoran bulunmamasý (otel, motel ve tatil köyünde) %30,
18.4. Market bulunmamasý (apartlarda) % 15,
18.5. Yemeklerin 3 çeþitten az olmasý (oda-kahvaltý, yarým ve tam pansiyon için) %5 

ÇEVRE ÖZELLÝKLERÝ
19. Tesislerin çevresel özelliklerine göre oluþan eksikliklerde aþaðýdaki iade oranlarý uygulanýr:
19.1. Konaklama tesisi içinde veya 20 m den daha yakýnda inþaat faaliyeti olmasý % 10,
19.2. Konaklama tesisi ile müþtemilatý veya þehir ve kamu kullanýmýndaki yerler arasýnda kullanýma açýk yol bulunmamasý %15,
19.3. Konaklama tesisinin 50 m yakýnýnda rahatsýzlýk veren boyutta açýk çöp alaný bulunmasý %5,
19.4. Konaklama tesisi çevresinde sürekli ve þiddetli gürültü kaynaðý bulunmasý %5,

TUR HÝZMETLERÝ
20. Tur hizmetlerinde eksiklik durumunda aþaðýdaki iade oranlarý uygulanýr:
20.1.A Grubu seyahat acentalarýnýn turlarýnda Rehberin, C grubu seyahat acentalarýnýn turlarýnda tur liderinin bulunmamasý;
20.1.1. Günlük çevre turlarýnda %15,
20.1.2. Gecelemeli turlarda %25,
20.1.3. Özel ilgi turlarýnda %40,
20.2. Tur güzergahýnýn deðiþtirilmesi nedeniyle ören yerine uðranýlmamasý veya girilmemesi ören yeri giriþ bedeli + %10,
20.3. Seyahat sýrasýnda ulaþtýrma aracýnda servis eksikliði %5,
20.4. Taþýma aracý niteliðinin sözleþmeye aykýrý olmasý %20,
20.5. Rehber, tur lideri, sürücü ve servis elemanlarýnýn kötü davranýþlarý %5,

ULAÞIM HÝZMETLERÝ
21. Ulaþým hizmetlerinde eksiklikler için aþaðýdaki iade oranlarý uygulanýr:
21.1. Hareket zamanýnýn 6 saatten fazla ve 8 saate kadar gecikmesi %5,
21.2. Hareket zamanýnýn 8 saatten fazla gecikmesi paket fiyatý/gün hesabýyla 1 günlük bedel tutarý,
21.3. Ulaþým aracýnda servis eksikliði %5,
21.4. Transfer yapýlmamasý halinde transfer uzaklýðý için taksi ücreti.

 

KAMPANYALARDAN HABERDAR OLMAK İSTİYORUM

A Grubu Seyahat Acentası Türsab Belge No: 7346 - Bu site İz Bırakanlar Seyahat Acentası'na aittir, sitedeki yazı ve resimler izinsiz kullanılamaz.